Donderdag 15 augustus

Feest van de tenhemelopneming van Maria

Apk 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15, 20-27a; Lc 1, 39-56

In het midden van de maand augustus vieren de kerken van het oosten en het westen gelijktijdig het feest van de tenhemelopneming van Maria. In de liturgie horen wij het evangelieverhaal van de ontmoeting van Maria en Elisabet, toen “Maria met spoed vertrok naar het bergland, naar een stad van Juda”. Zij haastte zich van Galilea naar een kleine stad in de omgeving van Jeruzalem om haar nicht Elisabet te bezoeken. Vandaag zien we hoe ze zich naar de berg van het hemelse Jeruzalem haast om eindelijk het gelaat van de Vader en de Zoon te aanschouwen. Nooit heeft Maria op haar levensweg afstand genomen van Jezus. We hebben haar met de kleine Jezus naar Egypte zien vluchten en haar met haar opgroeiende Zoon naar Jeruzalem zien reizen. Dertig jaar lang heeft ze Hem in Nazaret gezien en al die dingen in haar hart bewaard. Daarna volgde ze Hem, toen Hij Galilea verliet om in alle steden en dorpen te prediken en ze bleef ze bij Hem tot onder het kruis.

Vandaag zien we haar aankomen op de berg van God, “omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Apk 12, 1) en binnengaan in de hemel, in het hemelse Jeruzalem. Zij was de eerste van alle gelovigen die het woord van God aangenomen heeft en nu is zij de eerste die in de hemel opgenomen wordt. Zij was de eerste die Jezus in haar armen heeft gehouden, toen Hij nog kind was, en nu is zij de eerste die door Hem in de armen gehouden wordt en de hemel wordt binnengedragen. Omdat ze het evangelie aangenomen heeft, wordt zij, een eenvoudig meisje uit een afgelegen dorp in de periferie van het Romeinse rijk, door God voor de troon van haar Zoon als eerste burger van de hemel opgenomen. Waarlijk, de Heer stoot de machtigen van hun troon en verheft de geringen. Wat wij vandaag vieren, is een groot mysterie. Het is het mysterie van Maria, maar het is ook ons aller mysterie, ja, het is het mysterie van de geschiedenis. Want op de weg van de tenhemelopneming, die Maria geopend heeft, gaan ook al diegenen die hun leven met dat van de Zoon verbinden, zoals zij gedaan heeft. Maria en Christus zijn nauw met elkaar verbonden en zijn het hoogste teken van het goede en de redding die steeds samen strijden tegen het kwade, dat in de Apokalyps als een draak beschreven wordt. Bij het begin van de geschiedenis worden Adam en Eva verslagen door het kwade; in de volheid der tijden zullen de nieuwe Adam en de nieuwe Eva de vijand voor altijd verslaan. Ja, met de overwinning van Jezus op het kwade is ook de innerlijke en de lichamelijke dood verslagen. Aan de horizon van de geschiedenis kan je de verrijzenis van de Zoon en de tenhemelopneming van de Moeder samen zien schitteren. 

Gebed voor de kerk