Zaterdag 10 augustus

Feest van de heilige diaken en martelaar Laurentius (+ 258). Hij toonde dat de armen de ware schat van de kerk zijn. Gedachtenis van allen die in naam van het evangelie aan hen dienstbaar zijn. 

Dt 6, 4-13. U zult de heer uw God liefhebben met heel uw hart

4 Luister Israël! De heer is onze God, de heer is de Enige. 5 U zult deheer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. 6 De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten. 7 Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat. 8 Bind ze als een teken op uw hand en als een band op uw voorhoofd. 9 Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad.10 Wanneer de heer uw God u in het land gebracht heeft dat Hij uw vaderen Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heeft, een land met grote en prachtige steden die u niet gebouwd hebt, 11 met huizen vol kostbare dingen die u niet gevuld hebt, met gehouwen regenbakken die u niet hebt uitgekapt, met wijngaarden en olijfbomen die u niet hebt geplant, en wanneer u dan in overvloed te eten hebt, 12 zorg er dan voor de heer niet te vergeten, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis. 13 Vrees de heer uw God, dien Hem en zweer bij zijn naam. 

Deze bladzijde is een van de heiligste bladzijden uit de Schrift voor het volk Israël. Jezus zal haar citeren als Hij antwoordt op de vraag wat het eerste onder de geboden is. De tekst herinnert aan de het eerste Shemà, het oude gebed dat iedere jood vandaag nog elke dag bidt. Deze uitnodiging omvat samengebald de hele theologie van het boek Deuteronomium. De gelovige wordt vooral opgeroepen om te luisteren: dat is het begin van zijn geloof en het hart van zijn leven. Verder is hij geroepen om lief te hebben :”U zult de heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten” (5). God liefhebben is het voornaamste gebod, waar heel de wet uit voortkomt. Zonder liefde wordt ook de wet, die toch een levensgezel is, een obstakel. Mozes roept de gelovigen, nu zij het goed stellen, ook op om niet te vergeten dat het God was die hen uit de slavernij in Egypte bevrijdt heeft. Als je niet luistert, begin je alleen aan jezelf te denken en vergeet je de lange liefdesgeschiedenis met God die ons uit de slavernij en de onderdrukking van de vijand gered heeft. Door trouw te luisteren erkent de gelovige dat alleen God zijn Heer is, degene die hem liefheeft, die hem gered heeft en in wie hij zijn vertrouwen kan stellen. Door zich volledig op de enige Heer te verlaten vindt het volk redding. Door de wet te onderhouden blijft Israël in Gods liefde en ondervindt het zijn kracht. Het verbond met de Heer zal hen dagelijks ondersteunen en van elk gevaar bevrijden. Deze bladzijde uit de Bijbel vraagt ook aan ons christenen om trouw te blijven luisteren naar het woord van God en het dagelijks in praktijk te brengen. Daar hangt ook onze redding van af.

Gebed op de vigilie