Donderdag 1 augustus

Gedachtenis van de heilige Serafinus van Sarov, Russisch monnik en starets (+ 1833). Hij bracht vrede door het getuigenis van de paasvreugde en van de werking van de heilige Geest. 

Ex 40, 16-21.34-38. God is aanwezig bij zijn volk

16 Mozes bracht alles ten uitvoer zoals de heer had voorgeschreven. 17 De verblijfplaats werd opgesteld in de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste van de maand. 18 Mozes liet de verblijfplaats opstellen: men plaatste de voetstukken, bevestigde de schotten, bracht de verbindingslatten aan en richtte de palen op. 19 De buitentent werd over de verblijfplaats gespannen en daaroverheen werd het tentdak gelegd, zoals de heer aan Mozes bevolen had. 20 Mozes legde de verbondsakte in de ark, schoof de draagstangen aan de ark en legde er het verzoendeksel op. 21 Hij bracht de ark in de verblijfplaats, hing het voorhangsel op, zodat de ark met de verbondsakte naar het bevel van de heer aan het gezicht werd onttrokken. 34 Toen overdekte de wolk de tent van samenkomst en vulde de heerlijkheid van de heer de verblijfplaats. 35 En Mozes kon de tent niet binnengaan, want de wolk rustte erboven, en de heerlijkheid van de heervulde de verblijfplaats. 36 Op heel hun tocht trokken de Israëlieten pas verder als de wolk boven de verblijfplaats uitsteeg. 37 Als de wolk niet opsteeg, bleven zij wachten. 38Op heel hun tocht rustte overdag de wolk van de heer boven de verblijfplaats, maar ’s nachts was er een vuurgloed, die zichtbaar was voor alle Israëlieten.16 Mozes bracht alles ten uitvoer zoals de heer had voorgeschreven. 17 De verblijfplaats werd opgesteld in de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste van de maand. 18 Mozes liet de verblijfplaats opstellen: men plaatste de voetstukken, bevestigde de schotten, bracht de verbindingslatten aan en richtte de palen op. 19 De buitentent werd over de verblijfplaats gespannen en daaroverheen werd het tentdak gelegd, zoals de heer aan Mozes bevolen had. 20 Mozes legde de verbondsakte in de ark, schoof de draagstangen aan de ark en legde er het verzoendeksel op. 21 Hij bracht de ark in de verblijfplaats, hing het voorhangsel op, zodat de ark met de verbondsakte naar het bevel van de heer aan het gezicht werd onttrokken. 

De “tent” is het teken van Gods aanwezigheid. Zij vergezelt het volk Israël gedurende zijn geschiedenis. Door de tent blijft God niet enkel dichtbij, maar vergezelt Hij Israël iedere dag op zijn passen. Daarom is de tent ook niet volgens menselijke regels gemaakt. God zelf heeft tot in de kleinste details aan Mozes gezegd hoe ze gebouwd moest worden, zoals te lezen valt in de eerste verzen van dit hoofdstuk. Het is niet meer zomaar een plek, maar de plaats waar het volk bijeenkomt in Gods aanwezigheid om het volk van het verbond te zijn dat dienstbaar is aan Gods plan voor de redding van alle volkeren. Alles wordt gezalfd met gewijde olie, zowel de objecten als Aäron met zijn zonen. Zij worden geheiligd voor de dienst aan de Heer. Ieder die dichterbij komt, moet zich door zich te wassen reinigen van het kwade. Aan het einde van de wijding zet Mozes de ark met de verbondsakte in de tent. Dat is een soort garantie dat het hele bouwwerk is gemaakt volgens Gods richtlijnen. Op dat moment “overdekte de wolk de tent van samenkomst en vulde de heerlijkheid van de Heer de verblijfplaats” (34). De wolk die neerdaalt, toont het volk Gods aanwezigheid. De Heer is bij zijn volk om het op zijn weg te vergezellen. De tekst richt onze blik op de weg die Israël moet gaan: “Op heel hun tocht trokken de Israëlieten pas verder als de wolk boven de verblijfplaats uitsteeg. Als de wolk niet opsteeg, bleven zij wachten” (36-37). Zo wordt duidelijk wie de echte herder is van het volk Israël: de Heer zelf. Niemand anders. Wat op deze bladzijde in de Bijbel geschreven is, zal volledig verwezenlijkt worden wanneer: “het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan” (Joh 1, 14). Jezus is de plaats waar God onder ons aanwezig is. 

Gebed voor de kerk