Zondag 20 januari

2de zondag door het jaar
Gebed voor de eenheid van de christenen. Intentie voor de oude kerken van het Oosten (Syrisch-orthodoxe, Koptische, Armeense, Ethiopische en Syro-Malabar-kerk) en de Assyrische kerk.

Js 62, 1-5; Ps 96; 1 Kor 12, 4-11; Joh 2, 1-12

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. 2 Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze zitten zonder wijn.’ 4 Jezus antwoordde: ‘Wathebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe? Mijn uur is nog niet gekomen.’ 5 Zijn moeder zei tegen de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’ 6 Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. 7 ‘Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun. Ze deden ze vol water, tot de rand toe. 8 Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’ En ze deden het. 9 De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél. De tafelmeester riep dus de bruidegom 10 en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’ 11 Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hijopenbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 12 Daarna vertrok Hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar ze enkele dagen bleven.

Het verhaal van de bruiloft van Kana is misschien wel een van de meest gekende verhalen uit het evangelie. We weten allemaal hoe Maria – als enige – ziet dat er niet voldoende wijn is. Ze maakt zich geen zorgen om zichzelf, of over hoe ze overkomt bij de anderen. Haar ogen en haar hart zien en bekommeren zich om het geluk van de anderen, opdat het een geslaagd feest wordt. Deze bekommernis voor het geluk van de jongeren brengt haar ertoe om zich te richten tot Jezus, opdat Hij iets onderneemt: “Ze zitten zonder wijn”. Maria heeft deel aan de feestvreugde, en ze is blij voor het jonge bruidspaar. In Kana wijst Maria de dienaren de weg: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar”. Ook wij, dienaren van het laatste uur, worden opgeroepen om te luisteren naar het evangelie. We worden allemaal uitgenodigd om deze weg te bewandelen. De christen is iemand die gehoorzaamt aan het evangelie, zoals de dienaars in Kana. De kerk is zoals Maria: zonder ophouden zegt ze: “wat Hij u ook beveelt, doe het maar”. Daar waar wij gehoorzamen aan het evangelie kan de Heer tekenen stellen en wonderen verrichten onder de mensen.

De dienaren krijgen een heel vreemd bevel van Jezus: “Doe die bakken vol water”. Het is een heel eenvoudige uitnodiging, zo eenvoudig dat we bekoord worden om ze niet uit te voeren. Waarom water in een bak gieten als de wijn op is? De dienaren verstaan er niets van, maar ze gehoorzamen. Dit gebeurt ook geregeld met ons: we lezen de woorden van het evangelie, maar we begrijpen de zin er niet van. Maar wat telt, is de gehoorzaamheid aan de Heer. Hij is degene die het mirakel voltrekt. Nadat ze de zes waterbakken hebben gevuld worden de dienaren uitgenodigd om er wat uit te scheppen en het naar de tafelmeester te brengen. Ook dit lijkt een vreemd bevel, maar opnieuw gehoorzamen de dienaren, en het feest kan voortgezet worden. Meer nog, volgens de tafelmeester gaat het in crescendo: “Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst”. “Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea,” merkt de evangelist op. En omdat de bruiloft van Kana plaatsvond op “de derde dag”, kunnen we hieruit begrijpen dat het om een zondag gaat, de dag van de eucharistie, terwijl de zes stenen waterbakken verwijzen naar de dagen van de week. De kerk stelt voor om ze te vullen met het woord van het evangelie. Als onze dagen vervuld zullen zijn met het woord van God zullen ze zachtmoediger zijn en meer vruchten voortbrengen. Kana is het feest van de zondag, met de gave van het woord en van de eucharistie: de goede wijn die we bewaren voor de hele week.

Gebed op de dag des Heren

Advertenties